ALGEMENE VOORWAARDEN BEEGO

 BEEGO BV
Adres: Turnhoutsebaan 139 A, 2140 Antwerpen
BTW: BE0719974283
IBAN: BE90 7310 4697 3132 BIC: KREDBEBB

Versie 04032019

 

 1. Toepasselijkheid

1.1 In deze algemene voorwaarden van BEEGO hebben de hierna te noemen termen de volgende betekenis:

 1. BEEGO vertegenwoordigd door BEEGO BVBA: hierna te noemen BEEGO;
 2. Opdrachtgever: de klant die beroep doet op de diensten van BEEGO
 3. Voorwaarden : de algemene voorwaarden BEEGO, die te raadplegen zijn op de website ; beego.be/algemene-voorwaarden.
 4. Opdracht : een overeenkomst tussen BEEGO en opdrachtgever voor de levering van diensten inclusief de Voorwaarden;
 5. Werkbon : het digitale formulier waarop de Opdracht is omschreven, evenals de benodigde gegevens van de Opdrachtgever en bevat (waar nodig) tevens een machtiging van BEEGO voor het te incasseren bedrag;
 6. Aanmeldformulier : het formulier waarop de gegevens, van het toetredend lid en de machtiging voor de toekomstig te incasseren bedragen, worden ingevuld;

1.2 De Voorwaarden zijn van toepassing op en maken onderdeel uit van iedere aanbieding en iedere Opdracht.

1.3 Door de opdrachtgever voorgestelde algemene voorwaarden zijn niet van toepassing, worden uitdrukkelijk van de hand gewezen en zijn niet bindend, tenzij en voor zover deze specifiek schriftelijk door BEEGO zijn aanvaard.

1.4 Afwijkingen op de Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

1.5 De eventuele nietigheid van één van de bepalingen van de Voorwaarden zal geenszins invloed hebben op de geldigheid van de andere clausules ondanks de nietigheid van de betwiste clausule. BEEGO en de Opdrachtgever zullen alles in het werk stellen om, in onderlinge overeenstemming, de nietige clausule te vervangen door een geldige clausule met dezelfde of grotendeels dezelfde economische impact als de nietige clausule.

 

 1. Lidmaatschap

2.1 Het lidmaatschap wordt middels digitale akkoord van de klant aangegaan voor de periode van 1 jaar. Hierna wordt het lidmaatschap telkens automatisch verlengd met eenzelfde periode tenzij opdrachtgever het lidmaatschap opzegt per aangetekend schrijven met inachtneming van een opzegtermijn van één maand.

2.2 De betaling van het lidmaatschap wordt enkel aanvaard doormiddel van SEPA mandaat dat de opdrachtgever dient te tekenen bij het aangaan van het lidmaatschap.

2.3 Een opdrachtgever die het lidmaatschap accepteert, aanvaardt dat ook andere opdrachten voor BEEGO via SEPA mandaat worden vergoed.

2.4 De tarieven en voordelen van het lidmaatschap staan op www.beego.be/tarieven. BEEGO behoudt zich het recht de tarieven en voordelen aan te passen en zal de bestaande leden op de hoogte brengen van eventuele wijzigingen.

 

 1. Uitvoering van de Opdracht

3.1 BEEGO garandeert de Opdracht naar beste vermogen uit te voeren onder toepassing van voldoende zorgvuldigheid en vakmanschap. Terzake van de Opdracht heeft BEEGO slechts een inspanningsverplichting en geen resultaatsverplichting. De Opdrachtgever is te allen tijde verplicht is de tarieven voor de gewerkte uren (inclusief eventuele verplaatsingskosten) te voldoen, ongeacht het resultaat van de Opdracht.

3.2 Opdrachtgever is gehouden al datgene te doen en laten wat redelijkerwijs nodig en wenselijk is om een uitvoering van de Opdracht mogelijk te maken. In het bijzonder draagt Opdrachtgever er zorg voor dat alle gegevens en faciliteiten, waarvan BEEGO aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Opdracht, tijdig aan BEEGO beschikbaar worden gesteld.

3.3 BEEGO is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, als gevolg van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/ of onvolledige gegevens.

3.4 Indien BEEGO en Opdrachtgever zijn overeengekomen dat de Opdracht in fasen zal worden uitgevoerd, kan BEEGO de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot de opdrachtgever zijn betalingsverplichtingen terzake de daaraan voorafgaande fase volledig is nagekomen.

3.5 Opdrachtgever garandeert dat hij of zij de eigenaar van het product is ten aanzien waarvan de diensten worden geleverd en geen gebruik maakt van illegaal verkregen software en/of materialen. Opdrachtgever vrijwaart BEEGO voor eventuele aanspraken van derden in verband daarmee, alsmede in verband met de uitvoering van de Opdracht.

3.6 De geleverde diensten zullen uitsluitend worden verricht op het adres welke bij het aanleveren van de Opdracht door de Opdrachtgever is aangegeven.

3.7 Werkgeversgezag, toezicht en leiding met betrekking tot de werkzaamheden die worden uitgevoerd door werknemers van BEEGO berust bij BEEGO. Opdrachtgever komt in dit verband nadrukkelijk geen instructiebevoegdheid toe.

3.8 Onderaannemers; Indien BEEGO beroep doet op een onderaannemer, wordt de opdracht via BEEGO verkregen maar is de onderaannemer niet ondergeschikt aan BEEGO en voert de onderaannemer de opdracht in eigen beheer en verantwoordelijkheid uit jegens Opdrachtgever.

 

 1. Wijzigingen van de Opdracht

4.1 Indien BEEGO en Opdrachtgever een wijziging of aanvulling van de Opdracht overeenkomen, kan het tijdstip van voltooiing van de Opdracht wijzigen. BEEGO zal Opdrachtgever hiervan op de hoogte stellen.

4.2 Tijdsinschattingen die BEEGO aan de Opdrachtgever meedeelt zijn slechts indicaties waaraan geen rechten kunnen worden ontleend.

 

 1. Klachten

5.1 Klachten over de geleverde diensten dienen door Opdrachtgever zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 48 uur na voltooiing van de Opdracht schriftelijk of per email naar info@beego.be te worden gemeld aan BEEGO.

 

 1. Betaling en annulering

6.1 De Opdrachtgever dient de betaling van het totale verschuldigde bedrag, uit te voeren voor de werknemer of onderaannemer van BEEGO de plaats van de Opdracht verlaat.

6.2 Betaling anders dan door middel van de door BEEGO aangegeven betalingsmethodes is niet mogelijk. De betalingsmethodes zijn terug te vinden op de website beego.be.

6.3 Indien BEEGO incassomaatregelen moet treffen tegen de Opdrachtgever, is de Opdrachtgever naast de wettelijke intresten, ook de incassokosten verschuldigd.

6.4 Bij annulering van de Opdracht door de Opdrachtgever minder dan 24uur op werkdagen tussen 9u en 17u voor de aanvang van de Opdracht, is Opdrachtgever de eerste 30 minuten van het geldende tarief verschuldigd.

6.5 Betalingen die niet tijdig gebeuren brengen van rechtswege en zonder ingebrekestelling interesten op gelijk aan jaarlijks 15 %, alsmede (evenzeer van rechtswege en zonder ingebrekestelling) een forfaitaire vergoeding van 10 % op het factuurbedrag (met een minimum van 250 EUR) als schadebeding.

6.6 Indien een incasso niet is geslaagd, heeft BEEGO het recht om administratiekosten bij Opdrachtgever in rekening te brengen.

6.7 In geval van gerechtelijke reorganisatie, dan wel faillissement, heeft BEEGO het recht om de uitvoering van de Opdracht zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst te beëindigen of op te schorten zonder recht op vergoeding van schade die hierdoor mocht ontstaan voor de Opdrachtgever.

 

 1. Tarieven

7.1 Alle door BEEGO vermelde tarieven zijn inclusief BTW voor particulieren. Indien er een factuur wordt opgesteld voor een onderneming met BTW nummer of voor een vrij beroep zijn alle tarieven exclusief BTW.

7.2 BEEGO heeft te allen tijde het recht de tarieven te wijzigen. Voor de geldende tarieven, zie www.beego.be/tarieven.

 

 

 1. Aansprakelijkheid en vrijwaring

8.1 BEEGO is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook onverschillig door welke oorzaak, behoudens in het geval van opzet en/ of grove schuld van BEEGO. Indien en voor zover op BEEGO enige aansprakelijkheid mocht rusten, uit welke hoofde dan ook, is deze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot 3 maal het factuurbedrag van de Opdracht.

8.2 Opdrachtgever vrijwaart BEEGO voor alle aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door Opdrachtgever gebruikte of verstrekte materialen of gegevens in verband met de uitvoering van de opdracht.

8.3 Opdrachtgever is gedurende de uitvoering van de Opdracht verplicht om zelf ter plekke aanwezig te zijn.

8.4 Het geven van adviezen over aan te kopen software of hardware behoort niet tot de kerntaken van BEEGO. Wanneer BEEGO aan opdrachtgever gevraagd of ongevraagd een suggestie doet over een aankoop, handelt BEEGO niet als tussenpersoon, handelsagent, distributeur of verkoper van de door Opdrachtgever aangekochte software of hardware. BEEGO verstrekt geen enkele garantie of eventueel aan te kopen software of hardware geschikt is voor het systeem en beoogd gebruik van de Opdrachtgever.

8.5 In verband met kwaliteitscontrole kan communicatie per telefoon of e-mail met medewerkers van BEEGO door BEEGO gemonitord worden.

 

 1. Overmacht

9.1 Geen van de partijen is verantwoordelijk of aansprakelijk voor een vertraging of tekortkoming in de nakoming van de opdracht die het gevolg is van overmacht.

 

 1. Toepasselijk recht en geschillen

10.1 Het Belgisch recht is van toepassing. Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de Opdracht worden voorgelegd aan de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement te Antwerpen.